Algemene voorwaarden

A+Consulting BVBA

Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer:

Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft gegeven.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht uitvoert.

2. Leveringen en betalingen:

2.1. Alle worden geacht te zijn geschiedt ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd tenzij anders vermeld.

2.2. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

3. Offertes:

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tenzij anders vermeld.

4. Honorarium

4.1 De honorering van de opdrachtnemer berust op vaste tarieven, tenzij een andere wijze van belonen is overeengekomen.

4.2. Vergoeding van de reiskosten en andere onkosten zijn inbegrepen in de prijzen tenzij Anders vermeld.

4.3. De genoemde bedragen zijn altijd exclusief btw.

4.4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en de gemaakte kosten worden wekelijks gedaan,

tenzij anders is overeengekomen. Bij opdrachten die binnen een week zijn afgerond volgt de

declaratie direct na het beëindigen van de werkzaamheden.

4.5. Er kan een voorschot op de kosten worden overeengekomen.

5. Wijziging opdracht:

5.1 Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend,

worden de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht. Verandering welke tot een vermindering

van de kosten ten gevolge hebben worden dienovereenkomstig behandeld.

5.2. Als de opdrachtgever, na het aanvaarden van de opdracht door de opdrachtnemer, wijzigingen

verlangd dan dient dit tijdig en schriftelijk bij de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, dientengevolge zijn de kosten voor de opdrachtgever.

5.3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk

overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden, in dat geval is artikel 13 van

toepassing.

6. Eigendommen opdrachtgever:

6.1.Omtrent bewaring, bewerking, gebruik en verwerking, die hem door of vanwege de opdrachtgever

zijn toe vertrouwd, dient de opdrachtnemer de zelfde zorg aanwenden die hij voor zijn eigen spullen

aanwendt.

6.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders genoemde leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt

De opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoelde risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering te zorgen.

7. Eigendommen opdrachtnemer:

7.1. Alle eigendommen van de opdrachtnemer welke hij gebruikt voor de uitvoering van een opdracht,

Blijven te allen tijde in eigendom van de opdrachtnemer.

7.2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld

In vorig lid, wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interesse te vorderen, in rekening gebracht.

8. Gezagsverhouding:

De opdrachtnemer treedt op als zelfstandig ondernemer. De opdrachtgever heeft op geen enkele manier

gezag over de opdrachtnemer, als bedoelt werkgever / werknemer verhouding. De opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit in alle zelfstandigheid, naar eigen inzicht, en op zijn eigen manier van aanpak.

9. Vertrouwelijke informatie:

De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever, en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

10. Betaling:

10.1. Betaling dient te geschiedde zonder aftrek van enige kosten, en indien niet anders is

overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2. De eigendommen der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover

bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten en

schadevergoedingen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.

10.3. Voor opdrachten welke een lange verwerkingstijd vereisen, kan deelbetalingen vooraf te worden

overeengekomen.

10.4. Alle kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke m.b.t. de invordering van de door

opdrachtgever verschuldigde en niet op tijd betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de

opdrachtgever, deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 150

bedragen.

11. Retentie / verhaalrecht:

De opdrachtnemer die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd deze goederen

onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van die zelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op

voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten

genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in het geval de

opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever, onder

curatele wordt gesteld.

12. Deellevering:

Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde

opdracht kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Verzuim v/d opdrachtgever:

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever

Of door overmacht van zijnerzijds intredende wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig

overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de gemaakte kosten van

de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesse

te vorderen.

14. Overschrijding leveringstermijn:

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds approximatief en nimmer als fatale termijnen aan

te merken, tenzij zulk uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

15. Annulering:

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert binnen twee dagen voor

aanvang is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht

redelijkerwijs gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d. ) te vergoeden en indien de

opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en

halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de opdrachtnemer in zijn opgenomen prijzen:

alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de

overige uit de annulering voortvloeiende kosten schade en interesse.

16. Afname:

16.1. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever verplicht direct na het gereedkomen

van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

16.2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de

opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in

rekening worden gebracht.

17. Aansprakelijkheid:

17.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot 50% van het met de opdracht gemoeide bedrag.

17.2. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk,

goed werk leveren.

17.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of

materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

18. Overmacht.

18.1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk en/of het internet, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

18.2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te

annuleren, echter de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

19. Beëindiging door de opdrachtnemer:

19.1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te

zijn, ingeval hij enige verplichting in de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of bij

faillissement / surseance van betaling van hem zelf dan wel zijn onderneming, en bij liquidatie van zijn

bedrijf.

19.2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen genoemd in het voor -gaande lid, het recht zonder sommatie en /of tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

20. Toepasselijk recht.

20.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Belgisch recht.

20.2. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de

opdrachtnemer.

 

Conditions générales

1. Donneur d’ordre et exécutant:

Le ‘donneur d’ordre’ est celui qui passe commande.

Le ‘fournisseur’ est celui qui exécute la commande.

2. Livraisons et paiements:

2.1. Toutes les livraisons et tous les paiements se font au siège du fournisseur sauf si précisé autrement.

2.2. Les conditions font partie de tout contrat entre le donneur d’ordre et le fournisseur, sauf en cas de dérogation écrite et explicite.

2.3.Les conditions sont signées par les deux parties lors de conclusion du contrat.

3. Offres:

3.1. Toute offre est sans engagement, sauf précisé autrement explicitement.

3.2. En ce qui concerne des prix composés, il n’existe pas d’obligation de livraison d’une partie sauf précisé autrement.

4. Honoraires

4.1 Les honoraires du fournisseur sont bases sur des tarifs fixes, sauf si un autre mode de paiement a été convenu.

4.2. La rémunération des frais de déplacement et autres frais sont compris dans les prix, sauf précisé autrement.

4.3. Les montants mentionnés sont exclusifs TVA.

4.4.Les déclarations des honoraires dus et des frais réalisés se font hebdomadairement, sauf si précisé autrement. En ce qui concerne les commandes achevées endéans une semaine, la déclaration suit immédiatement après les travaux.

4.5. Un acompte sur les frais peut être convenu.

5. Modification de la commande:

5.1 Toute modification de la commande originale, quelle qu’en soit la nature, réalisée par ou nom du donneur d’ordre pouvant occasionner des frais supérieures à ceux calculés sur le devis, est portée supplémentairement en compte au donneur d’ordre.

5.2. Si le donneur d’ordre, après l’acceptation de la commande par le fournisseur, souhaite des modifications, il convient de communiquer ceci à temps et par écrit au fournisseur. Les frais, qui en résultent, sont à charge du donneur d’ordre.

5.3. Les modifications d’une commande déjà réalisée peuvent avoir comme conséquence que le délai de livraison convenu est excédé par le fournisseur. Dans ce cas, l’article 13 est applicable.

6. Propriétés donneur d’ordre:

6.1.En ce qui concerne le stockage, la manipulation, l’utilisation et le traitement qui lui sont confiés par ou nom du donneur d’ordre, le fournisseur est tenu à apporter le même soin que pour ses propres objets.

6.2. Sans préjudice de ce qui est précisé dans l’alinéa précédent et ailleurs dans les conditions de livraisons, les risques des objets mentionnés sont à charge du donneur d’ordre. Si le donneur d’ordre souhait que lesdits risques soient couverts, il est tenu à souscrire une assurance pour son propre compte.

7. Propriétés fournisseur:

7.1. Toutes les propriétés du fournisseur utilisées lors de la réalisation d’une commande, restent toujours la propriété du fournisseur.

7.2. En cas de dommage ou de disparition des objets mis à disposition au fournisseur, comme précisé dans l’alinéa précédent, le dommage est porté en compte sans préjudice du droit de réclamer des frais et intérêts ultérieurs.

8.Relation d’autorité

Le ‘donneur d’ordre’ intervient comme entrepreneur indépendant. Le donneur d’ordre n’a aucune autorité envers le fournisseur, dans le sens de la relation employeur / employé. Le fournisseur exécute ses travaux en toute indépendance, comme bon lui semble, et selon sa propre façon d’approche.

9. Informations confidentielles:

Le fournisseur est tenu à garder le secret et à sauvegarder minutieusement toute information, toutes les données d’entreprise, tous les fichiers de données du donneur d’ordre et autres, dont il pourrait prendre connaissance lors de la réalisation de ses travaux.

10. Paiement:

10.1. Le paiement se fait sans déduction de quelques frais, et si non convenu autrement dans les 14 jours suivant la date facture.

10.2. Les propriétés des produits et des droits restent la propriété du fournisseur et sont transférées, pour autant convenu, au donneur d’ordre le jour auquel ce dernier aura payé la somme principale due, les intérêts et les indemnités, en ce compris ceux des livraisons précédentes.

10.3. Pour les commandes nécessitant un délai de traitement supérieur, des paiements partiels peuvent être convenus au préalable.

10.4. Tous les frais aussi bien frais judiciaires qu’extrajudiciaires relatifs au recouvrement des montants dus et non payés à temps par le donneur d’ordre, sont pour compte du donneur d’ordre, ceux-ci sont minimalement de 10% du montant dû et seront minimalement de 150 €.

11. Droit de rétention/de recours:

Le fournisseur est habilité à garder les produits du donneur d’ordre à titre de paiement de tous les frais réalisés par le fournisseur pour la réalisation des commandes du même donneur d’ordre, malgré si ces commandes se rapportent aux produits mentionnés ou autres du donneur d’ordre, sauf si le donneur d’ordre a assuré suffisamment le paiement desdits frais. Le fournisseur est également habilité au droit de rétention au cas où le donneur d’ordre est en état de faillite, si le donneur d’ordre est placé sous curatelle ou si le donneur d’ordre décède.

12. Livraison partielle:

Toute livraison partielle, dont est sous-entendue la livraison d’éléments d’une commande composée, peut être porté en compte par le fournisseur.

13. Omission de la part du donneur d’ordre:

Si le progrès relatif à la réalisation ou la livraison du travail encourt du retard en raison d’omission de la part du donneur d’ordre ou de force majeure de sa part, le fournisseur peut réclamer le montant complet convenu, en ce compris les frais réalisés des matériels destinés à cette commande, sans préjudice du droit de frais ultérieures, de dommage et d’intérêts.

14. Dépassement du délai de livraison:

Les délais de livraison convenus sont toujours approximatifs et ne sont jamais des délais fatals, sauf si convenu autrement explicitement par écrit.

15. Annulation:

Si le donneur d’ordre annule entièrement ou partiellement la commande dans les deux jours avant le début, il est tenu à payer au fournisseur tous les frais réalisés raisonnablement en vue de l’exécution de cette commande, notamment les frais de préparation, stockage, provision, etc. et si le fournisseur le souhaite, les matériels destinés à la réalisation de cette commande ainsi que les semi-produits au prix précisé par le fournisseur, sans préjudice du droit du fournisseur à l’indemnisation de perte de bénéfice, ainsi que d’autres frais de dommages et d’intérêts résultant de l’annulation.

16. Réception de la commande

16.1. Sauf si convenu autrement, le donneur d’ordre est tenu à réceptionner la commande immédiatement après la réalisation de la commande.

16.2. Si, en raison d’omission, la commande doit être stockée entièrement ou partiellement après la réalisation par le fournisseur, les frais afférents seront portés en compte au donneur d’ordre.

17. Responsabilité:

17.1. La responsabilité du fournisseur, du chef de quelque livraison convenue, est limitée à 50% du montant relatif à la commande.

17.2. Sauf si convenu autrement par écrit, le fournisseur pourra réaliser du travail adéquat pour une commande de mauvaise qualité.

17.3. Le fournisseur n’est pas responsable des conséquences de fautes relatives à la commande, aux modèles ou aux matériels fournis par le donneur d’ordre.

18.Force majeure.

18.1. Toutes les circonstances, où il sera question du non-respect non imputable sous-entendent: la guerre, l’émeute, la mobilisation, les malaises nationales et internationales, les dispositions des autorités, les grèves et l’exclusion par des salariés ou menace de ces (telles) circonstances, la perturbation des rapports de valeur existants au moment de la conclusion du contrat, des dérangements d’entreprise en raison d’incendie ou d’autres incidents et rampes naturelles, ainsi que des dérangements et/ou pannes du réseau électrique et/ou Internet, malgré si le non respect ou le respect pas à temps ait lieu auprès du fournisseur, les fournisseurs de ce dernier ou des tiers auxquels le fournisseur a fait appel pour la réalisation de son engagement.

18.2. En cas de force majeure, le fournisseur en avisera immédiatement le donneur d’ordre. Après réception, le donneur d’ordre dispose de huit jours pour annuler par écrit la commande. Toutefois l’obligation d’achat et de paiement de la partie réalisée de la commande reste.

19. Fin par le fournisseur:

19.1. Le donneur d’ordre sera considéré étant en défaut de façon imputable sans avis ultérieur, au cas où il ne respecte pas quelque obligation du contrat, où il ne respecte pas entièrement ou pas à temps quelque obligation du contrat, en cas de faillite/sursis de paiement de lui-même ou de son entreprise, et en cas de liquidation de son entreprise.

19.2.Dans les cas précisés dans l’alinéa précédent, le fournisseur est habilité au droit d’annuler sans sommation et/ou intervention soit la réalisation du contrat, et ce entièrement ou partiellement, sans devoir quelque indemnité.

20. Droit applicable.

20.1.Le contrat et tous les éléments de ce dernier sont régis par le droit belge.

20.2. Les parties désignent le juge compétent dans l’arrondissement du donneur d’ordre comme juge compétent.